Kategoria

warsztaty dla profesjonalistów: nauczycieli, terapeutów, asystentów, rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem, ADHD i innymi trudnościami neurorozwojowymi.

Czas trwania

9 godzin zegarowych

Częstotliwość

3 spotkania (każde trwa trzy godziny zegarowe)

Wielkość grupy

od 22 do 35 osób

Inwestycja

180 PLN / osoba

Prowadzące

Hanna Adamczyk, Anna Awdziewicz, Joanna Berezowska, Katarzyna Robotycka.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę na temat włączenia uczniów z autyzmem w środowisko szkoły ogólnodostępnej (edukacja włączająca) uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Szkoła otrzymuje certyfikat przeszkolenia nauczycieli w zakresie form pomocy i wsparcia dziecka z autyzmem w szkole.

Cel szkolenia

• zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą autyzmu,
• nabycie umiejętności pracy opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi autystycznymi,
• nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniami i potrzebami dziecka autystycznego,
• nabycie umiejętności organizowania sprzyjających warunków środowiskowych dla poprawy funkcjonowania dziecka z autyzmem w szkole,
• zapoznanie się z metodami terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia

1. Czym jest autyzm?
• definicja i koncepcje teoretyczne.
• przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu –obecny stan (nie)wiedzy
• autyzm i zespół aspergera w klasyfikacji medycznej dsm v i icd 10

 

2. Specyfika zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz nieharmonijność rozwoju dziecka z autyzmem
• zaburzenia interakcji społecznych
• zaburzenia mowy i komunikacji
• ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania
• rozwój poznawczy
• rozwój fizyczny
• zaburzenia w teorii umysłu

 

3. Metody terapeutyczne

• metoda rozwoju relacji ( RDI®), metoda Handle®, metoda Son - Rise®.

• stosowana analiza zachowania ABA trening umiejętności społecznych TUS

• metody wspomagające: terapia integracji sensorycznej; terapia czaszkowo-krzyżowa; arteterapia; dogoterapia; hipoterapia; muzykoterapia

• kontrowersyjne formy terapii (m.in. holding, metoda ucisku w metodzie krakowskiej, torowanie głosek)

 

4. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole
• specyfika funkcjonowania dziecka z asd w szkole
• postawa w pracy z osobami z autyzmem (dostosowanie komunikacji, pozostawienie przestrzeni na reakcję)
• czynniki wspomagające oraz utrudniające funkcjonowanie dziecka z autyzmem w środowisku szkolnym.
• organizacja pracy asystenta dziecka z autyzmem.
• dostosowanie klasy szkolnej do potrzeb dziecka z asd
• potrzeba przewidywalności a organizacja zajęć lekcyjnych.
• przygotowanie materiałów dostosowanych do potrzeb ucznia z autyzmem.
• zachowania trudne oraz problemy, z jakimi spotyka się nauczyciel dziecka z autyzmem (sposoby radzenia sobie)
• rówieśnicy wobec dziecka z asd

 

5. Alternatywne i wspierające metody komunikacji w szkole.
• symbole pecs.
• piktogramy.
• metody gestów naturalnych.
• system makaton.
• komunikacja bliss.

 

6. Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
• akceptacja, rozumienie diagnozy przez rodziców
• specyfika relacji rodzica z dzieckiem ze spektrum autyzmu
• stres doświadczany przez rodziców
• współpraca nauczycieli, terapeutów i rodziców

 

7. Aspekty socjalno – prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu:
• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu
• rozwoju, adnotacja o potrzebie wspomagania dziecka przez asystenta w szkole/przedszkolu)
• subwencja oświatowa
• asystent dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych
• specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Napisz
do nas

Interesuje Cię to szkolenie?
Zapisz się, powiadomimy Cię o najbliższym terminie szkolenia.

 

Zapisz się